วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมบุญ ณ วัดบางเป้ง อ.เมือง จ.ชลบุรี

โครงการจิตอาสา พัฒนาร่วมบุหลักการและเหตุผล
                วัดเป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวพุทธ วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะได้พบปะกันมาทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมอันดีงามถือเป็นจุดเด่นของคนไทย แสดงถึงวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิต ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือคนที่มาวัดไม่ดูแลรักษาความสะอาดส่งผลให้เกิดความสกปรก บุคลากรในการทำความสะอาดน้อยกว่าที่ควร วัดเป็นเหมือนที่พึ่งต่างๆเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะนึกถึงวัดเป็นอันดับแรก คนที่เข้าไปใช้มีมากแต่ไม่มีบุคลากรที่ทำความสะอาดเพียงพอ รวมทั้งวัดยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ต่างๆมากมายก่อให้เกิดเชื้อโรค สิ่งสกปรก ตามพื้นที่ต่างๆภายในวัด ทำความสะอาดไม่ไหว ผู้คนที่เข้าไปใช้ก็ยังขาดจิตสำนึกไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดจึงทำให้ภาระของบุคลากรและพระสงฆ์ต้องทำความสะอาดหนักขึ้น ห้องน้ำในวัดก็เกิดความสกปรกซึ่งเกิดจากสิ่งปฏิกูล สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เช่น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น สกปรก ห้องน้ำบางห้องไม่มีขันตักน้ำ ไม่มีแปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำขาดแคลน โบสถ์หรือพื้นที่บริเวณรอบๆกุฏิพระสงฆ์ก็มีใบไม้และขยะอยู่บ้างบางบริเวณ
คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้และต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้คนที่มาทำบุญทำกุศลที่วัดได้มีจิตใจที่ดีในการมาทำบุญที่วัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานให้คงอยู่กับพวกเราที่เป็นลูกหลานชาวพุทธสืบต่อไป
วัตถุประสงค์
              1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้
               2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้าน ครอบครัวและสังคม ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่า ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น
              3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
             4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสาได้แบ่งปันความรู้ความสามารถด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับสังคม และส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีอยู่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด


ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.  นางสาวพัชรินทร์         ศรีมณฑา                                           ประธานโครงการ
2.  นางสาวจักราวรรณ       ประสงค์สิ่งดี                                   รองประธานโครงการ
3.  นางสาวศิริลักษณ์          ปาสาจะ                                            รองประธานคนที่สอง
4.  นางสาวโสภิตา              ทองนพคุณ                                      เหรัญญิก
5.  นางสาวรุ่งนภา              พงษ์ศิลา                                           ผู้ช่วยเหรัญญิก
6.  นางสาวพรนภา             ภูนาคเกี้ยว                                       ประชาสัมพันธ์
7.  นางสาวเพียงสุรีย์          ภักดีพรหมมา                                  เลขานุการ
8.  นางสาวอมรา                 พิทักษ์ธานินท์                                 กรรมการ
9.  นางสาวณัฐวดี               สดเจริญ                                            กรรมการ
10. นางสาวศิมาลินี            สุขแสง                                             กรรมการ
11. นางสาวสุชาวดี             วรนาม                                             กรรมการ
12. นางสาวสุมิตตา            พวงเพ็ชร                                        กรรมการ
13. นางสาววิมลรัตน์         ทรงกลด                                          กรรมการ
14. นางสาวภัทรวรรณ       ปลั่งประเสริฐ                               กรรมการ
15. นางสาวกรภัทร            ศุกรินทร์                                         กรรมการ
16. นางสาวขวัญทิวา          เครือทรัพย์                                    กรรมการ
17. นายศุภวัฒน์                  เสาเงิน                                           กรรมการ
18. นาย เอกสิทธิ์                 ปรัชญาบำรุง                                กรรมการ
                19. นายสิรวิชญ์                   ประเสริฐผล                                 กรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
                ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
กลุ่มเป้าหมาย
            นิสิตชั้นปีที่1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน    จำนวน 38 คน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
         วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ..2554
สถานที่
          วัดบางเป้ง .แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
           วัน/เดือน/ปี
                                              รายการปฏิบัติ
22 พฤศจิกายน พ..2554
ประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อทำโครงการ
30 พฤศจิกายน พ..2554
ร่างโครงการ และวางแผนงาน
 1   ธันวาคม พ..2554
ส่งโครงการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์
8-19 ธันวาคม พ..2554
สำรวจสถานที่และหางบประมาณในการทำโครงการ
22 ธันวาคม พ..2554
ลงมือปฏิบัติตามโครงการ ประเมินผลและสรุปผล
งบประมาณ
       งบประมาณรับมาจากการรับบริจาคและเรี่ยไรเงินจากสมาชิกผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นจำนวนเงินรวม                                                                                            3,600.-  บาท(โดยประมาณ)
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้               
1.             ค่าพาหนะเดินทาง                                                                                        600.-  บาท
2.             ค่าใช้สอย                                                                                                        500.-  บาท
-อาหารว่าง อาทิ เช่น ขนมปัง น้ำดื่ม ฯลฯ                                    
3.             ค่าวัสดุอุปกรณ์  เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ฯลฯ                           2000.-  บาท
                            รวม                                                                                             3,300.-  บาท
                 หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
               1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้
               2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกที่ดีกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน รวมไปถึงเกิดความสัมพันธ์ด้านครอบครัวและสังคมให้กับสมาชิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น
              3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการรักษาพุทธศาสนสถานร่วมกัน
              4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความสามารถได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ได้ประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตอาสาต่อไป
การประเมินผล
                การประเมินผลโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจในการร่วมทำกิจกรรมของนิสิตชั้นปีที่1   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมบุญ
วันที่............................ ณ...............................
คำชี้แจง 1. โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
              เพศ    ....... ชาย    ...... หญิง

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการฯ

หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สถานที่ในการทำกิจกรรมเหมาะสม

2.ระยะเวลาในการทำกิจกรรมเหมาะสม

3.การเดินทางเหมาะสม

4.ความสะอาดหลังจากทำกิจกรรม

5.วัสดุอุปกรณ์เหมาะสม

6.โครงการนี้เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อ

7.ได้รับความรู้จากกิจกรรมนี้

8. โครงการฯสร้างสรรค์จิตสำนึกพลเมือง

9. ความพึงพอใจในภาพรวม


ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................


กำหนดการโครงการ

โดย นิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 19  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ..2554  เวลา 08.00-12.00 .
 ณ วัดบางเป้ง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

*************************************

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ..2554

7.00 - 07.30 .                นัดพบนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.00 .                            เริ่มออกเดินทาง
08.30 .                             ถึงวัดบางเป้ง ต.แสนสุข อ.บางเมือง จ.ชลบุรี
08.30 - 11.30 .              เริ่มกิจกรรม โครงการจิตอาสา พัฒนาร่วมบุญ
โดยมีกิจกรรมทั้งหมดดังต่อไปนี้
                                                               -  เช็ดกระจก
                                                               -  ทำความสะอาดห้องน้ำ
                                                               -  กวาดพื้นศาลาวัด อุโบสถ
                                                                 กวาดหยากไย่
                                                               -  เก็บขยะรอบๆบริเวณวัด
                                                                 ถวายปัจจัยและอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับวัดบางเป้ง
11.30 .                            พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 . เป็นต้นไป         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*************************************
จากประสบการณ์ในการทำโครงการและประโยชน์ที่ได้รับในการทำโครงการ
         ทำให้เรามีจิตสำนึกที่ดีร่วมกันอนุรักษ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรา  มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา  มีจิตสำนึกที่ดีเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น  มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการรักษาพุทธศาสนสถาน  มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตอาสา
ข้อเสนอแนะ
        - ควรจัดทำโครงการแบบนี้อีก  เพื่อที่จะได้ปลุกจิตอาสาที่มีอยู่ในตัวของบุคคลมาใช้ประโยชน์ในทางที่ดี
        - อาจจะทำโครงการอื่นแทนโครงการนี้เช่น  การไปทำกิจกรรม  บริจาคสิ่งของ  หรือ เลี้ยงอาหารให้กับเด็กกำพร้า  หรือผู้สูงอายุ  และ  อาจจะจัดทำโครงการเพื่อไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ประสบปัญหาน้ำท่วม  เป็นต้น
ข้อจำกัดในการทำโครงการ
        - เนื่องมาจากเวลาที่จัดทำโครงการมีอยู่อย่างจำกัดเป็นระยะเวลาอันสั้น  ถ้าจัดทำโครงการในระยะเวลานาน  ผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับเราอาจจะเบื่อหน่าย  และไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน  ทำให้โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้โครงการเกิดความล้มเหลว

ภาพการปฏิบัติงานในการทำโครงการ


DSCN4934.JPG

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น